ASSOCIAZIONE HOKUZENKO 

Via San Donato 79/C
10144 Torino

Tel:
347 3107096 (Mario Nanmon Fatibene, direttore spirituale)
hokuzenko@zentorino.org
Posta certificata (PEC): associazione_hokuzenko@pec.it
pagina web: www.zentorino.org

Sede secondaria:

SHOTAIJI tempio per la pratica zen Rinzai
Via Piano Canà 10
12060 Lequio Tanaro (CN)